18 Temmuz 2011 Pazartesi

Genetif durumu Родительный  Падеж : İsimlerin çoğul olarak çekimi

Genetif durumu Родительный  Падеж : İsimlerin çoğul olarak çekimi
1)  Erkek isimler:
Erkek isimler sessiz bir harfle bitiyorsa genetif çoğul durumda -ов  ekini alır.
Nom.tekil          Gen.Çoğul
Завод               заводов  (bitki)
класс               классов (sınıf)
стол                столов (masa)
журнал             журналов (dergi)
мальчик            мальчиков  (erkek çocuk)


Erkek isimler ь (yumuşatma işareti) veya  ж, ч, ш, щ   ile biterse  ей  ekini alır.
Nom. Tekil      Gen. Çoğul
учитель          учителей  (öğretmen)
словарь          словарей  (sözlük)
рубль             рублей   (ruble)
рояль             роялей  (kuyruklu piyano)
нож               ножей  (bıçak)
врач              врачей (doktor)
брош             брошей (broş)


Й  ile biten erkek isimler   ев veya  ёв ekini alırlar, Й    düşer.
Nom. Tekil      Gen. Çoğul
музей           музеев (müze)
трамвай       трамваев   (tramvay)
герой           героев   (kahraman)
бой              боёв (çatışma)


Nominatif (yalın) halde çoğul durumunda ья ile biten erkek isimler, genetif çekimin çoğul durumunda   ьев ekini alırlar.
Nom. Tekil    Nom. Çoğul    Gen.Çoğul
брат              братья          братьев (erkek kardeş)
лист              листья           листьев (yaprak)
стул              стулья           стульев (sandalye)
колос            колосья          колосьев (kulak)


İSTİSNA : друг - друзья  -   друзей  
                 сын   - сыновья - сыновей


2) Dişi isimler:
Dişi isimler Genetif durumda çoğul yapılırken;
a harfi ile bitenler; genetif çoğul durumda a düşer.


 Nom.tekil                   Genetif çoğul
книга                            книг  (kitap)
картина                        картин     (çerçeve)
газета                           газет   (gazete)
женшина                      женшин    (kadın)
школа                           школ    (okul)
минута                         минут   (dakika)
сигарета                       сигарет     (sigara)
машина                         машин  (araba)


 я ile biten dişi kelimeler çoğul durumda  я harfi düşer, ь işareti alır :
Nom.tekil               Genetif çoğul
неделя                   недель  (hafta)
буря                       бурь    (matkap)
няня                       нянь    (nine)
земля                      земель  (arazi,toprak)


ь işareti ile biten dişi isimler ей ekini alır, ь işareti düşer :
Nom.tekil             Genetif çoğul
дверь                   дверей   (kapı)
часть                   частей   (parça)
ночь                    ночей   (gece)
тетрадь               тетрадей   (defter)


ея ile biten dişi isimler de ей ekini alır, я düşer:
Nom.tekil           Genetif çoğul
галерея               галерей   (galeri)
идея                    идей  (fikir)
орхидея             орхидей  (orkide)


ия  ile biten dişi kelimeler, çoğul durumunda  ий ekini alır:
Nom.tekil             Genetif çoğul
история               историй   (tarih)
линия                  линий  (çizgi,hat)
срамилия            срамилий   (rezalet)
армия                  армий  (ordu)
 
  NOT: 2 tane istisna kelime vardır.
Nom.tekil          Genetif çoğul
тюрьма                 тюрем  (hapishane)
копейка                 копеек  (kuruş)


Bazı isimlerde sessiz harfler yanyana gelince telaffuz zorlaştığı için, araya sesli harfler gelebilir( о, е,  ё ):
Nom.tekil          Genetif çoğul
студентка          студенток   (üniversite öğrencisi)
девушка             девушек  (genç kız)
сестра               сестёр  (kız kardeş)
кухня                 кухонь  (mutfak)
башня                башен  (kule)
песня                песен    (şarkı)
чашка                чаше    (fincan)
девочка             девочек  (küçük kız)
коробка             коробок    (kutu)
куртка                курток (mont)
Örnek cümleler:
1- Несколько студентов в классе. (neskalka studentov v klasse)
Sınıfta birkaç öğrenci (üniversite öğrencisi)var.
2- Несколько учеников в коридоре. (neskalka uçenikov v  koridore)
Koridorda birkaç öğrenci (lise öğrencisi)var.
3- У меня есть несколько карандашей. (u minya yest neskalk karandaşey)
Birkaç tane kalemim var.
4- Стамбул много музеев. (stambul mınavo muzeev)
İstanbul'da çok müze var.
5- В классе на вашелки много пальто. (v klasse na vaşelki mınavo pâlto)
Sınıftaki askıda bir sürü mont var.


3)Nötr isimler:
Nötr isimler genetif çoğul durumda:
O ile biten nötr isimlerde genetif çoğul durumda o düşer :
Nom.tekil          Genetif çoğul
дело                    дел (iş,uğraş)
слово                 слов   (kelime)
место                 мест   (alan,yer)
село                   сёл (kırsal kesim, köy)


O ile biten bazı nötr isimler, telaffuzda uyumsuz ses kombinasyonundan kaçınmak için, o ve e harfi alırlar:
Nom.tekil          Genetif çoğul
окно                   окон (pencere)
масло                масел (tereyağı)
письмо              писем (mektup)


е  ile biten nötr isimler, genetif çoğul durumunda ей ekini alır:
Nom.tekil          Genetif çoğul
поле                     полей   (alan)
море                     морей  (deniz)


ие  ile biten nötr isimler;  ий ekini alır:
Nom.tekil          Genetif çoğul
здание                зданий   (bina)
мнение              мнений  (görüş)


NOT : копьё   (mızrak)  kelimesi, genetif çoğul durumunda   копий olarak çekilir ьё düşer.
Nominatif(yalın hal) çoğul durumunda  ья ile biten isimler, genetif çoğulda  ьев ile biter:
Nom.tekil    Nom.Çoğul    Genetif çoğul
перо             перия             перьев    (tüy)
крыло           крылья          крыльев   (kanat)
дерево          деревя           деревьев (ağaç)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder